Afbeelding 3 Afbeelding 4
Afbeelding 5

Dijksma tevreden over aanpak antibiotiagebruik

Afbeelding 1
Op 15 april 2015 schreef Staatssecretaris Dijksma het volgende: 

Geachte mevrouw Hilhorst

Met uw brief van 7 februari 2014 roept u op tot het opnemen van de verschillende veehouderijsystemen met een dierenwelzijnskeurmerk in de database van de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit. U geeft aan dat hierdoor duidelijker wordt waar de problemen en de oplossingen voor het antibioticumgebruik liggen.

De grote veehouderijsectoren werken op dit moment aan een forse reductiedaling van het gebruik van antibiotica. De reductiedoelstelling geldt onverkort voor de veehouderij als geheel. De reductiedoelstelling zal inderdaad een flinke inzet van alle sectoren vergen. De problemen waarvoor nu nog antibiotica ingezet worden zijn veelal bedrijfsspecifiek en niet altijd eenduidig van aard. Echter, volgens de cijfers van de SDa bevindt grofweg 50% van de bedrijven zich in het groene gebied, het zogenoemde streefgebied. De bedrijven die zich in dit gebied bevinden zijn divers van aard; het betreffen bedrijven die een meer traditionele bedrijfsvoering kennen alsmede bedrijven die voor plussegmenten produceren. Dat betekent dat niet zonder meer gezegd kan worden dat plussegmenten altijd beter scoren. Oak met de traditionele bedrijfsvoering worden successen geboekt. Met het voorstel wat u gedaan heeft lopen we het risico dat dit leidt tot onjuiste conclusies. Uit een dergelijke systematiek blijkt namelijk niet welke elementen nu daadwerkelijk bijdragen aan de vermindering van het gebruik. Dit kunnen de aanvullende welzijnseisen van het huisvestingssysteem zijn maar ook andere factoren kunnen hier aan ten grondslag liggen, zoals vakmanschap en een goed bedrijfsmanagement op bijvoorbeeld het vlak van diergezondheid, stalklimaat of hygiëne. In de huidige benchmarksystematiek van de SDa zie ik wel een andere kans. Namelijk dat bedrijven die zich niet in het groene gebied bevinden kunnen leren van bedrijven die zich daar wel in bevinden.

Ik acht het de verantwoordelijkheid van de veehouderijsectoren en veehouders zelf om deze benchmarking te gebruiken om ondernemers onderling met elkaar in contact te brengen zodat men van elkaar kan leren zodat de komende jaren er steeds meer bedrijven zich in het streefgebied gaan bevinden.

Bron: rijksoverheid.nl
brief

Afbeelding 2
Powered by TKW Media